SACERDOTES
JESUS
JUDAS
MAGDALENA

PILATOS


SIMON
HERODES
PEDRO